Mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) įvertinimo pedagoginiu, psichologiniu, medicininiu ir socialiniu pedagoginiu aspektais ir specialiojo ugdymosi skyrimo tvarkos aprašo

3 priedas

 

(Aprašo forma)

(vieno iš tėvų (globėjų, rūpintojų) vardas ir pavardė)

 

 

 (mokykla)

 

UGDYMOSI PASIEKIMŲ APRAŠAS

20      m. __________________ d.

________________

(sudarymo vieta)

 

 

1.      Mokinio vardas ir pavardė________________________________________________________

2.      Gimimo data__________________________ klasė (grupė)______________________________

3.      Paskutinio Įvertinimo Tarnyboje data_______________________________________________

 

4.      Mokinio pasiekimai per laikotarpį nuo paskutinio Įvertinimo Tarnyboje:

Mokytojas (kokie tikslai buvo kelti ir kaip pavyko juos įgyvendinti) _________________________

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Logopedas (kokie tikslai buvo kelti ir kaip pavyko juos įgyvendinti) ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Specialusis pedagogas (kokie tikslai buvo kelti ir kaip pavyko juos įgyvendinti) ________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Kineziterapeutas/judesio korekcijos pedagogas (kokie tikslai buvo kelti ir kaip pavyko juos įgyvendinti)______________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Kiti specialistai (kokie tikslai buvo kelti ir kaip pavyko juos įgyvendinti) _____________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

        Mokytojas                                                              (Parašas)                            (Vardas ir pavardė)

                                

       Specialistai:                                                            (Parašas)                            (Vardas ir pavardė)

 

                                                                                      (Parašas)                            (Vardas ir pavardė)

 

                                                                                      (Parašas)                            (Vardas ir pavardė)

 

                                                                                      (Parašas)                            (Vardas ir pavardė)